Klachtenprocedure V.V. Ouwe Syl – promotioneel kansspel sponsorpakket € 9,78


Definities

 • In deze klachtenprocedure wordt verstaan onder:
 • Klager: degene die een klacht heeft ingediend;
 • Klacht: elke schriftelijke uiting van ontevredenheid over de gang van zaken met betrekking tot het promotionele kansspel t.b.v. ‘Sponsorpakket €9,78’ van V.V. Ouwe Syl

  Indienen van een klacht

 • Een klacht dient schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de organisatie van het kansspel. Dit kan per e-mail via commercie@vvouwesyl.nl.
 • De klacht dient binnen twee weken na ontstaan van de klacht te worden ingediend.
 • De organisatie zal de ontvangst van de klacht binnen vijf werkdagen schriftelijk bevestigen aan de klager.

  Behandeling van de klacht

 • De organisatie zal de klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk beantwoorden aan de klager.
 • Indien de organisatie meer tijd nodig heeft om de klacht te onderzoeken, zal zij de klager hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en aangeven wanneer de klager een inhoudelijke reactie kan verwachten.
 • De organisatie zal de klacht zorgvuldig onderzoeken en beoordelen.
 • De organisatie zal haar bevindingen en eventuele genomen maatregelen schriftelijk aan de klager meedelen.

  Kansspelautoriteit

 • Indien de klager niet tevreden is met de afhandeling van de klacht, kan hij of zij binnen vier weken na ontvangst van de schriftelijke reactie van de organisatie, de klacht indienen bij de kansspelautoriteit.
 • Het beroep dient schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de kansspelautoriteit.
 • De kansspelautoriteit zal de klacht zo spoedig mogelijk en volgens haar eigen procedure behandelen.

  Geheimhouding en privacy

 • De organisatie zal de klacht vertrouwelijk behandelen.
 • Persoonsgegevens van de klager worden alleen gebruikt voor de afhandeling van de klacht en worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming van de klager.
 • De organisatie zal de klacht en de gegevens van de klager bewaren gedurende één jaar na afhandeling van de klacht.

  Slotbepalingen

 • Op deze klachtenprocedure is Nederlands recht van toepassing.
 • In alle gevallen waarin deze klachtenprocedure niet voorziet, beslist de organisatie.

Oude Bildtzijl, 23 april 2023